Players (20)

Name Strikes adj.
Adam Clarke AUS +1 strikes
Brian Schleibs +2 strikes
Daniel Luth +1 strikes
Erik Hansen AUS +3 strikes
Fab Ciccone +3 strikes
Greg Gee +2 strikes
Jason Lambert -
Luke Marburg +1 strikes
Michael Costalos +3 strikes
Michael McMinn +2 strikes
Nigel Grypstra +1 strikes
Rob Milla +3 strikes
Robert Macauley -
Simon Peel +3 strikes
Simon Raik-Allen +3 strikes
Stacey Borg +3 strikes
Stuart Thornton +2 strikes
Ted Woods +3 strikes
Tim Chapman +2 strikes
William Gill +2 strikes