Standings

Name
1 Pelly
2 Xmull
4
2Slayer2U
Brick
5
Neku
Lef
Taz
Sig
9 Sebbie
Strav
Kazi
Drentho