Justin Zerber

Best games

Arena Points Score
Gargoyle: TOTAN 90  9,650,090
Gargoyle: Champion Pub 88  25,801,420
Radio: Iron Maiden 86  31,868,970
Gargoyle: Deadpool 83  56,388,560

Pending games

Arena Score

All games

Arena Score
Radio: Iron Maiden  31,868,970
Gargoyle: Champion Pub  25,801,420
Gargoyle: Deadpool  56,388,560
Gargoyle: TOTAN  9,650,090