Players (11)

Name Points adj.
Anita Thallmayer -
Jamme Thomas -
Jennifer Gold -
Julia Furlong -
Kathy Furlong -
Katie -
Kim Smith -
Sherry Disney -
Stephanie Savy -
Terri Morton -
Tessa Morton -